جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
|
|

لیست دوره های در حال برگزاری

ضمن قدر دانی از اشتیاق شما برای حضور در برنامه های آموزشی حقوق بشر، لیست دوره های جاری بشرح زیر است که در صورت تمایل میتوانید از لینک مربوطه برای ثبت نام استفاده نمایید

شماره عنوان دوره هزینه دوره - تومان زمان مجاز ثبت نام

ضمنا لیست دوره های برگزار شده شامل موارد زیر است

شماره عنوان دوره زمان برگزاری
1 آشنایی با حقوق سالمندان از 1395/04/01 الی 1395/07/28 توضیحات
2 درسگفتار تخصصی « ظرفیت های ادبیات و هنر برای پیشبرد حقوق بشر» از 1395/04/25 الی 1395/05/20 توضیحات
3 آشنایی با حقوق حیوانات و پیوستگی آن با حقوق انسانی در دنیای معاصر از 1395/06/10 الی 1395/06/16 توضیحات
4 بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری ازمنظر حقوق انسانی از 1395/07/10 الی 1395/07/17 توضیحات
5 فلسفه جرم و مجازات از منظر حقوق بشر از 1395/07/10 الی 1395/07/17 توضیحات
6 حقوق اقلیت ها از منظر اندیشه اسلامی، موازین حقوق بین الملل و نظام حقوقی داخلی (نوبت اجرای دوم) از 1397/02/31 الی 1397/04/17 توضیحات
7 فلسفه جرم و مجازات از منظر حقوق بشر(نوبت اجرای دوم) از 1395/12/10 الی 1395/12/20 توضیحات
8 آشنایی با حقوق سالمندان (نوبت اجرای سوم) از 1397/02/31 الی 1397/04/31 توضیحات
9 بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری ازمنظر حقوق انسانی (نوبت اجرای دوم) از 1395/12/10 الی 1395/12/23 توضیحات
10 امنیت ملی و حقوق بشر از 1396/02/06 الی 1396/02/29 توضیحات
11 میراث فرهنگی وحقوق بشر از 1396/02/09 الی 1396/02/25 توضیحات
12 حقوق افراد توانخواه از 1397/02/31 الی 1397/04/14 توضیحات
13 آشنایی با حقوق سالمندان (نوبت اجرای دوم) از 1395/12/10 الی 1395/12/25 توضیحات
14 فلسفه جرم و مجازات از منظر حقوق بشر(نوبت اجرای دوم) از 1395/12/10 الی 1395/12/20 توضیحات
15 حقوق اقلیت ها از منظر اندیشه اسلامی، موازین حقوق بین الملل و نظام حقوقی داخلی از 1395/07/10 الی 1395/07/17 توضیحات
16 ظرفیت های قانون جدیدحمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از منظر نظام حقوقی ایران و هنجارهای بین الملل از 1397/03/19 الی 1397/04/20 توضیحات
17 بازاندیشی پیرامون گزیده ای از مطالعات راجع به امام علی وحقوق بشر از 1398/03/02 الی 1398/04/12 توضیحات
18 حقوق و مسئولیت های انسانی در مواجهه با کرونا از 1399/02/28 الی 1399/03/31 توضیحات