توضیحات مربوط به دوره ظرفیت های ادبیات برای پیشبرد حقوق بشر:

-       عناوین: نقاشی وعکاسی و طراحی و پیشبرد حقوق بشر - تئاتر و حقوق بشر - سینما و حقوق بشر - موسیقی و حقوق بشر

-       ارائه کننده : متخصصان و فعالان شناخته شده ادبی و هنری کشور متناسب با موضوع هر نشست

 

توضیحات مربوط به ثبت نام:

  • گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگانی اعطا خواهد شد که پس از ارزیابی علمی حائز نمره قبلوی گردند.
  • شهریه پس از ثبت نام بهیچوجه عودت داده نخواهد شد زیرا ظرفیت دوره پس از ثبت نام به داوطلب اختصاص خواهد یافت.
  • زمان شروع دوره و بارگذاری نخستین فایل جلسه نخست 30 تیرماه 1395.