توضیحات مربوط به دوره ظرفیت های ادبیات برای پیشبرد حقوق بشر:

-       عناوین: نقاشی وعکاسی و طراحی و پیشبرد حقوق بشر - تئاتر و حقوق بشر - سینما و حقوق بشر - موسیقی و حقوق بشر

-       ارائه کننده : متخصصان و فعالان شناخته شده ادبی و هنری کشور متناسب با موضوع هر نشست

 

توضیحات مربوط به ثبت نام: