در کشوری که 10 درصد جمعیت آنرا افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند:

قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

چه تفاوت هایی با مقررات قبلی ذیربط در کشور از حیث حمایت های انسانی دارد؟

قانون جدید از حیث تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله تعهدات ایران

در قبال کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از چه سطحی برخوردار است؟

تا چه اندازه قانون جدید توانسته است چالش های فراروی افراد دارای معلولیت در کشور را مورد توجه قرار دهد؟

 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در چهارچوب برنامه ­های آموزشی تخصصی مجازی برگزار می ­نماید:

 

آشنایی با ظرفیت های قانون جدید

حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

از منظر نظام حقوقی ایران و هنجارهای بین ­المللی

 

مدرسان:

دکتر علی صابری حقوقدان و وکیل دادگستری

 دکتر  خیرالله شهبازی حقوقدان و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

توضیحات: