پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
|
|

ثبت نام برنامه های آموزشی

ضمن قدر دانی از اشتیاق شما برای حضور در برنامه های آموزشی حقوق بشر، لیست دوره های جاری بشرح زیر است که در صورت تمایل میتوانید از لینک مربوطه برای ثبت نام استفاده نمایید

شماره عنوان دوره هزینه دوره - تومان زمان مجاز ثبت نام
ضمنا لیست درس گفتارهای برگزار شده شامل موارد زیر است

شماره عنوان دوره زمان مجاز ثبت نام
1 درسگفتار تخصصی: «آشنایی با رویکرد مفسران قرآن از حیث نوع نگرش به حقوق انسان» از 1394/05/10 الی 1394/06/11 توضیحات
2 درسگفتار: آشنایی با حقوق حیوانات در دنیای کنونی و پیوستگی آن با حقوق انسانی؛ چالش ها و راه کارها از 1395/01/24 الی 1395/02/20 توضیحات
3 درسگفتار: رویکردهای هرمنوتیکی و حقوق بشر از 1395/02/06 الی 1395/02/18 توضیحات
4 درسگفتار«حقوق انسانی در اندیشه مولانا» از 1395/02/05 الی 1395/02/18 توضیحات
5 درسگفتار تخصصی « فلسفه جرم و مجازات در پرتو موازین حقوق بشر» از 1395/03/24 الی 1395/04/20 توضیحات
6 درسگفتار تخصصی « ظرفیت های ادبیات و هنر برای پیشبرد حقوق بشر» از 1395/03/24 الی 1395/04/24 توضیحات
7 درسگفتار تخصصی: «تاملی بر رویکرد «جامعه شناختی حقوق» و پیامدهای آن بر حقوق بشر» از 1395/03/24 الی 1395/07/28 توضیحات
8 درسگفتار تخصصی «آشنایی با ابعاد میراث فرهنگی و موازین حقوق بشر در گستره ملی و جهانی؛ ظرفیت ها و چال از 1395/06/13 الی 1395/07/13 توضیحات
9 حقوق شهروندی در روند ثبت اسناد رسمی از 1396/04/14 الی 1396/05/14 توضیحات
10 آشنایی با نظام بین المللی حقوق بشر ؛ ابعاد نظری و عملکردها از 1397/09/24 الی 1397/10/02 توضیحات
11 حقوق اقلیت ها؛ از نظر تا عمل از 1397/10/10 الی 1397/10/19 توضیحات
12 « آشنایی با نقش رویه قضایی در روند پیشبرد حقوق بشر؛ سطوح ملی و بین المللی» از 1397/10/29 الی 1397/11/04 توضیحات
13 « آشنایی با تکاپوی جهانی و ملی برای ارتقای حقوق زنان، دستاوردها و چالش ها » از 1397/11/23 الی 1397/12/09 توضیحات
14 « آشنایی با ابعادی از حقوق انسان در قرآن کریم» از 1398/02/11 الی 1398/02/26 توضیحات