توجه: داوطلبین گرامی به استحضار می رساند تاتریخ روز دوم برنامه آموزشی به دلیل تقارن و نزدیکی زمانی با برگزاری مراسم سوگواری امام حسین (ع) می باشد به تقاضای مدرسان و متقاضیان محترم ار 29 مهرماه موکول به 3 آبان ماه روز یکشنبه گردیده است.

برنامه موضوعی و زمان بندی کارگاه آموزشی

حقوق بشر در مرحله رسیدگی های قضایی ( مراجع بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجع رسیدگی به اعتراض از احکام صادره)

 28  مهر و  3  آبان  1394

  1. مهرماه (سه شنبه)

نشست نخست: موازین حقوق بشر ناظر به روند رسیدگی­های بدوی مراجع قضایی حقوقی و کیفری (از دیدگاه اسناد بین المللی، نظام حقوقی ایران و اندیشه اسلامی)

مدرس: جناب آقای دکتر محمد رضا کامیار

زمان: 14:00 الی 15:00

پرسش و پاسخ: 15:00 الی 15:15

15:15 الی 15:30 استراحت و پذیرایی

15:30 الی 17:00

پرسش و پاسخ: 17:00 الی 17:15

مدرسان: جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان/جناب آقای دکتر سید علی کاظمی

 

مدرسان: جناب آقای دکتر احمدی موحد، جناب آقای فرامرز یوسف وند

زمان: 17:15 الی 18:15

پرسش و پاسخ: 18:15 الی 18:30

 

3 آبان ماه (یکشنبه)

مراجع عمومی تجدیدنظر از احکام حقوقی و کیفری

مدرسان: جناب آقای دکتر ولی الله حسینی، جناب آقای دکتر محمود صابر

زمان: 14:00 الی 15:30

پرسش و پاسخ: 15:30 الی15:45

15:45 الی 16:00 استراحت و پذیرایی

 

دیوان عالی کشور

دادستانی کل کشور

زمان: 16:00 الی 17:15

مدرسان: جناب آقای دکتر محمدحسین ساکت/جناب استاد بهمن کشاورز

پرسش و پاسخ: 17:15 الی 17:30

اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اختیارات رئیس قوه قضائیه)

مدرس: جناب آقای دکتر باقر شاملو

زمان: 17:30 الی 18:15

پرسش و پاسخ: 18:15 الی 18:30