«برنامه زمانبندی و محورهای موضوعی»

·         حمایت از سالمندان از منظر قوانین و مقررات داخلی

14:00 الی 15:15 (ارائه بحث)- 15:15 الی 15:30 (پرسش و پاسخ)

مدرسان : جناب آقای دکتر براتی (رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان)، جناب آقای دکتر ولی الله حسینی (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)

 

·         حمایت از سالمندان در هنجارهای بین المللی

16:00 الی 17:15 (ارائه بحث)- 17:15 الی 17:30 (پرسش و پاسخ)

مدرسان: جناب آقای دکتر بهرام مستقیمی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

 

·         حمایت از سالمندان در موازین اسلامی

17:30 الی 18:45 (ارائه بحث)- 18:45 الی 19:00 (پرسش و پاسخ)

مدرسان: جناب آقای دکتر مصظفی میراحمدی (مدرس دانشگاه )، حجت الاسلام و المسلین دکتر بهمن اکبری (رایزن فرهنگی اسبق ایران و پژوهشگر ارشد مطالعات اسلام وحقوق بشر)