ارائه کارت دانشجویی در روز برگزاری برای دانشجویان الزامی است.

 

 

با آرزوی موفقیت

امور آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران