اطلاعیه مدرسه تابستانی کمیسیون در زمینه «حقوق بشر و مبارزه با فساد»

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در چارچوب برنامه های مستمر آموزشی تخصصی خود در زمینه های مختلف حقوق انسانی و با هدف ارتقای آگاهی عمومی ،تقویت حساسیت ها و مشارکت های مردمی در روندهای مبارزه با فساد برگزار می کند:

مدرسه تابستانی : « حقوق بشر و مبارزه فساد؛ ابعاد نظری و روند های عملی»

 

با ارائه بحث از سوی جمعی از اساتید شناخته شده و دست اندرکاران ذیربط در نهادهای رسمی کشور

 

محورهای موضوعی:

ابعاد مفهومی حقوق بشر و مبارزه با فساد

بررسی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد

اسناد بین المللی حقوق بشر و مبارزه با فساد

قوانین و مقررات ایران در زمینه مبارزه با فساد

مبارزه با فساد در اندیشه اسلامی

شاخص های مبارزه با فساد در نظام اداری

فرایندهای قضایی رسیدگی به فساد

جامعه مدنی و مبارزه با فساد

تجربیات عملی خوب کشورهای مختلف در حوزه مبارزه با فساد

مدت دوره و زمان اجرا :  دوره یاد شده 20 ساعت خواهد بود که طی 4 هفته روزهای چهارشنبه از تاریخ 26/4/98  تا 16/5/98 ساعت 15 الی 19  اجرا میشود.

مهلت ثبت نام:   تا 98/4/22 تمدید شده است

مکان: سالن اجتماعات دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نحوه ثبت نام:

 

 

امور آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران