ملاحظات:

-  کارگاههای قبلی حقوق انسان و اجرای عدالت قضائی در ماههای گذشته حول موضوع بیطرفی واستقلال قضائی، رعایت حقوق انسانی در تحقیقات مقدماتی، و رعایت حقوق انسانی در مرحله رسیدگی قضائی برگزار شده است . مرحله اجرای احکام چهارمین برنامه از مجموعه یاد شده است .
-  کارگاه در چهار نشست تخصصی جداگانه برگزار خواهد شد تا به ترتیب اجرای احکام حقوقی، کیفری، اطفال ونوجوانان، مراجع اختصاصی ودیوان عدالت اداری بررسی شود. مدرسان کارگاه ترکیبی از اساتید شناخته شده دانشگاهها و افراد با تجربه قضائی خواهند بود. حدول زمان بندی و عناوین موضوعی هر نشست کارگاه قبل از شروع برای شرکت کنندگان ارسال میشود.

-    زمان اجرای کارگاه از ساعت 14 الی 18 روز یکشنبه مورخ 30/6/96 خواهد بود. مکان اجرای برنامه دفتر مرکزی کمیسیون خواهد بود(سید خندان- ابتدای سهروردی شمالی-کوچه شهید سلطانی/قرقاول سابق-پلاک 2)

-    ظرفیت تعداد شرکت کنندگان  برنامه حداکثر 50نفر خواهد بود که براساس اولویت زمان ثبت نام تعیین خواهد شد. به همه شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه تخصصی یاد شده ارائه خواهد شد.

-  مبلغ ثبت نام(25 هزار تومان) به شماره کارت زیر مسئول امور مالی وپشتیبانی واریز شود:

شماره 6104337933212027 به نام علی اصغر اسم خانی نزد بانک ملت