عناوین دوره:

مفهوم شناسی میرات فرهنگی

اسناد بین المللی صیانت از میراث فرهنگی

نگاهی به مقررات داخلی صیانت از میراث فرهنگی

ظرفیت ها و چالش های صیانت از میراث فرهنگی

مدرس: سرکار خانم دکتر آتوسا مؤمنی (مدیر کل دفتر مطالعات علمی و همکاری های بین المللی بنیاد ایران شناسی)

توضیحات: