-       عناوین: نگرشی تاریخی به مجازات - جرم انگاری در پرتو موازین حقوق بشر - غایت وفلسفه مجازات ودغدغه های رعایت حقوق انسانی - نظام کیفری ایران و موازین حقوق بشر

-        ارائه کننده: دکتر مجتبی فرحبخش استاد حقوق کیفری

-       شروع کلاس: از هفته بعد از پایان ماه مبارک رمضان( 19 تیرماه) به مدت 5 هفته

-       زمان و مدت برگزاری کلاس : روزهای شنبه هر هفته از ساعت 17:30 به مدت 2 ساعت.

-       شهریه: 25 هزار تومان

توضیحات مربوط به ثبت نام: