ملاحظات :

 

- در صورت وجود اختلال در ثبت نام  قسمت های ذیل را به اینگونه تکمیل فرمایید

نحوه واریز شهریه : 0000    
مبلغ واریزی :0000    
شماره فیش / کد رهگیری :00002    

تاریخ واریز شهریه  1395/1/24

معرفی شماره کارت جهت واریز کمک های داوطلبانه:

شماره کارت زیر به اسم آقای علی اصغر اسم خانی (امور مالی و پشتیبانی کمیسیون)

شماره کارت :

6104337933212027

بانک ملت