ملاحظات :

علاقه مندان به شرکت در برنامه درسگفتار فوق الذکر قطعا استحضار دارند که کلیه برنامه های کمیسیون بصورت عام المنفعه و با هدف ارتقای آگاهی های تخصصی در مباحث مختلف حقوق انسانی و به دور از هرگونه درآمد زایی انجام می شود اما به هر حال برگزاری جلسه از حیث پذیرایی مختصر و صدور گواهی کتبی برای شرکت کنندگان در پایان دوره و مسائل اجرایی مرتبط، هزینه هایی را در بر دارد که انتظار می رود خود شرکت کنندگان در تامین آنها همیاری نمایند. فلذا موجب امتنان است که بر اساس همت عالی هر یک از متقاضیان محترم حضور در جلسات درسگفتار، همیاری خود را به شماره کارت ذیل واریز و مراتب به پست الکترونیک  ihrc@ihrc.ir   منعکس نمایند.

- در صورت وجود اختلال در ثبت نام  قسمت های ذیل را به اینگونه تکمیل فرمایید

نحوه واریز شهریه : 0000    
مبلغ واریزی :0000    
شماره فیش / کد رهگیری :00002    

تاریخ واریز شهریه  1395/1/24

معرفی شماره کارت جهت واریز کمک های داوطلبانه:

شماره کارت زیر به اسم آقای علی اصغر اسم خانی (امور مالی و پشتیبانی کمیسیون)

شماره کارت :

6104337933212027

بانک ملت