برنامه زمانی و محورها

افتتاحیه: 8:00 الی 8:30

محورهای موضوعی کارگاه آموزشی بایسته های عدالت استخدامی و سلامت اداری/ دانشگاه تربیت مدرس

1. آشنایی با موازین حقوق انسانی در مرحله فراخوان گزینش و جذب نیروی انسانی در نظام اداری زمان: 8:15 الی   9:15/اقای دکتر زارعی

استراحت و پذیرایی: 9:15 الی 9:30

2. آشنایی با موازین حقوق انسانی در مرحله انعقاد قراردادهای شغلی، حقوق و مزایا و تعهدات استخدامی و معیارهای ارتقاء یا تنزل جایگاه اداری /اقای دکتر رستمی 9:30 الی ۱۱:۳۰ مرحله انعقاد قراردادهای شغلی وتعهدات استخدامی : اقای دکتر یاوری مرحله حقوق و مزایا و معیارهای ارتقا یا تنزل جایگاه اداری:اقای دکتر رستمی 11:30 الی 11:45 پرسش و پاسخ

3. آشنایی با موازین حقوق انسانی در رسیدگی  به تخلفات کارکنان در نظام اداری و تضمین های رعایت حقوق انسانی در مرحله اختتام یا قطع خدمت مستخدمین و کارکنان اداری (آقای دکتر هداوند) 11:45 الی 13:00

4. آشنایی تطبیقی با نظام های اداری کشورهای مختلف جهان از منظر تامین مطلوب تر حقوق انسانی (آقای دکتر جلالی) 14:00 الی 15:15

استراحت و پذیرایی : 15:15 الی 15:30

5. دیوان عدالت اداری و تضمین نظارت بر رعایت عدالت استخدامی و سلامت اداری (آقای دکتر محمدتقی عابدی و یکی از قضات دیوان عدالت اداری) 15:30 الی 17:00